Regelgeving

Europese Richtlijn 95/46/EG

6 januari 2021 Shares

Home Regelgeving Europese Richtlijn 95/46/EG

Door Pim Brouwer/ 6 januari 2021 Shares

Auteur:
/ 6 januari 2021
Richtlijn 95/46/EG is op Europees niveau de referentietekst op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De richtlijn voorziet in een regelgevingskader dat tot doel heeft een evenwicht tot stand te brengen tussen een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het vrij verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU).

Daartoe worden in de richtlijn strenge beperkingen gesteld aan het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens en wordt verlangd dat in elke lidstaat een nationaal onafhankelijk orgaan (in Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens) wordt opgericht dat bevoegd is voor de bescherming van deze
gegevens.

Voor de beveiliging van de verwerking is er in de richtlijn 95/46/EG een artikel opgenomen in de afdeling VIII Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking. Deze richtlijn is van toepassing op gegevens die worden verwerkt met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld een klantendatabase), en op gegevens die zijn opgenomen of bestemd zijn om te worden opgenomen in een niet geautomatiseerd bestand (traditionele papieren bestanden).

Lees meer over de AVG privacywet.

Artikel 17 – Beveiliging van de verwerking

1. De Lid-Staten bepalen dat de voor de verwerking verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer dient te leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

Deze maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen.

2. De Lid-Staten bepalen dat de voor de verwerking verantwoordelijke, in geval van verwerking te zijnen behoeve, een verwerker moet kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en moet toezien op de naleving van die maatregelen.

Wilt u meer weten? Bezoek dan deze externe website »

Auteur

  • Pim Brouwer

    Pim is verantwoordelijk voor de websites, marketing en communicatie bij de Nijssen Groep. Gespecialiseerd in online marketing en SEO.

    Bekijk Berichten

Geplaats op 6 januari 2021